top of page
  • 作家相片BNO Pathway

6項移民服務

定居地、搵學校、搵樓、BNO簽證申請、律師、練好英文1 決定移民去邊個城市/邊區 睇過咁多YouTube, 又有同事朋友某某話搬去邊度好,究竟最終要搬去邊?我們協助你落決定。


2 搵學校 有小朋友既家長都很關心既問題,target 邊間學校,校網區喺邊,喺邊度租 or 買最有機會入心儀學校。


3 搵樓 買好、租好,都要同英國的律師、地產經紀、測量師聯絡,我們幫你聯絡同跟進整個過程。


4 BNO簽證申請 簽證問題,我們無immigration solicitor license 所以答唔到。但!我既相熟好友喺倫敦既一間律師行做(相識至少15年,好信任佢), 有咩visa 問題、或者怕到時填錯野,想交俾專業人士搞,佢都幫到手。


5 Conveyancing solicitor 買樓律師 我們認識的香港律師,做野快,價錢公道。我們亦可幫你聯絡地產經紀介紹的solicitor。


6 練好英文 我認識的美國朋友,牛津大學博士畢業,設計一對一既 英文 ESL (English as Second Language) 課程俾準備喺英國找工作既香港人(18歲以上)練好 oral English。

有需要歡迎聯絡我們!

0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page