top of page
  • 作家相片BNO Pathway

買聖誕樹注意事項買聖誕樹同我們香港人買年花一樣都係好緊要的。


幾年前第一次買真聖誕樹,我仲記得好開心,花咗£65買咗一棵又大又高的,愛丁堡既冬天很冷,喺户外同其他人一齊楝,好有feel。


當時住的是愛丁堡既一個one bedroom flat, 要走樓梯的。兩個人開車去揀,買完托棵樹上樓也很不容易。


點為之一棵好樹呢?要靚囉,身材要平均,不能太上輕下重,有啲樹上半部份葉少,下半部份感覺很肥,咁就無咁靚了。


有很多時候啲樹係有層白色既網包起來的。真正開出黎做show room 既樹得幾棵,嗰啲樹當然係靚先擺出黎,但一般很少人買,因為在外面擺得耐既樹會較缺水,到你拎到返屋企,可能未到Christmas 已乾身。呢個有啲似過年買水仙,時候要掌握得好,因為不想佢未過年就開唒。


一般黎講,十二月中到十二月二十號前買聖誕樹最理想,太早買可能會乾身,太遲買,靚既都被買走了。


講返楝樹,你見到一棵棵用白色網包起來的都係可以俾你挑選既,呢個時候有少少講運氣,你可以挑3到5棵包起來既樹,叫佢開俾你睇,最好不要request 太多,開出黎俾你睇都有工夫做,而且不一定得你一個客要照顧。老實說,無咩人叫人開完黎睇又一棵都唔買。咁既情況,我通常俾自己3次機會,希望有棵啱心水。


揀好後,佢會幫你用白色網包起佢,你再拎回家。當然,無車都好難搞,不過有啲公司係有local delivery 的,可了解下。要注意如果開車去買,啲樹葉會掉下來,所以買完架車都要清潔下。


聖誕樹下要有個托盤,可以係木既(你去買樹既時候,佢會問你家中有無,無你都可以買埋)。我們家係膠的,當年去ikea買,可重用,非常好又因爲去得太遲,最後只能買showroom 個tree base.


個托盤係俾你加水用的,好神奇,因為聖誕樹從被砍下的時候開始就慢慢流失水份,同買花一樣,可用水養住,但最終都會dry out. 我通常每幾日就會加水一次,確保到聖誕啲葉都係靚既。


每個Council 都有時間表收聖誕樹,一月既某個時間前要拋棄到某個collection point, 自然有人收。據我所知,樹係會被回收的,所以也不算太唔環保?當然買膠的年年用也可以,但我記得以前好細個喺香港都買過,用了幾年就有些枝節斷了,要再買新的,但經常買膠的其實更唔環保。你們覺得呢?

0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page